Kai Thostrup

vn25 - 3

Kai Thostrup

MATERIAS APROBADAS

MORFOLOGIA I
TIPOGRAFÍA I
TECNOLOGÍA I
DISEÑO GRÁFICO I
TECNOLOGÍA II
HISTORIA I
DISEÑO GRÁFICO II
COMUNICACIÓN I
HISTORIA II
MEDIOS EXPRESIVOS I
TIPOGRAFÍA II
MEDIOS EXPRESIVOS II
MORFOLOGÍA II
FOTOGRAFÍA
TEROÍA DEL HABITAR
DYEG
DISEÑO GRÁFICO III
COMUNICACIÓN II